طراحان ارتباط اروم تابش
سوئیچ سیسکو مدل WS-C2960X-24PS-L

قیمت 220,000,000 ريال

تعداد موجودی 10

  سوئیچ سیسکو مدل WS-C2960X-24TS-L

قیمت 195,000,000 ريال

تعداد موجودی 10

  سوئیچ سیسکو مدل WS-C2960S-48FPS-L

قیمت 250,000,000 ريال

تعداد موجودی 10

سوئیچ سیسکو مدل WS-C2960S-24PS-L

قیمت 75,000,000 ريال

تعداد موجودی 10

فروش ویژه

سوئیچ سیسکو مدل WS-C2960-24PC-L

قیمت 42,000,000 ريال

تعداد موجودی 10

سوئیچ سیسکو مدل WS-C2960-48TC-L

قیمت 21,000,000 ريال

تعداد موجودی 10

سوئیچ سیسکو مدل WS-C2960-24TC-L

قیمت 220,000,000 ريال

تعداد موجودی 10

  ماژول فیبر نوری سیسکو GLC-LH-SMD

قیمت 2,900,000 ريال

تعداد موجودی 10

ماژول سیسکو X2 10 GB SR

قیمت 7,500,000 ريال

تعداد موجودی 10

ماژول سوئیچ شبکه سیسکو C2960S-STACK

قیمت 7,000,000 ريال

تعداد موجودی 10

ماژول سیسکو X2-10GB-LR

قیمت 15,000,000 ريال

تعداد موجودی 10