طراحان ارتباط اروم تابش
مشخصات فروشگاه » پچ کورد فیبر نوری
پچ کورد فیبر نوری SC-SC

یک متری

قیمت 1,100,000 ريال
پچ کورد فیبر نوری  نگزنس SC-LC 1m

قیمت 650,000 ريال

تعداد موجودی 10

پچ کورد فیبر نوری SC-LC سینگل مود داپلکس

قیمت 1,150,000 ريال

تعداد موجودی 10

پچ کورد فیبر نوری LC-LC مالتی مود داپلکس

قیمت 1,200,000 ريال

تعداد موجودی 10

پچ کورد فیبر نوری 2 متری FC-SC

قیمت 980,000 ريال

تعداد موجودی 10

پچ کورد فیبر نوری SC-LC مالتی مود سیمپلکس

قیمت 1,700,000 ريال

تعداد موجودی 10

پچ کورد فیبر نوری SC-LC مالتی مود داپلکس

قیمت 1,200,000 ريال

تعداد موجودی 10

پچ کورد فیبر نوری SC-LC سینگل مود سیمپلکس

قیمت 1,900,000 ريال

تعداد موجودی 10

پچ کورد فیبر نوری SC-SC مالتی مود داپلکس

قیمت 1,950,000 ريال

تعداد موجودی 10

پچ کورد فیبر نوری SC-SC مالتی مود سیمپلکس

قیمت 1,900,000 ريال

تعداد موجودی 10

پچ کورد فیبر نوری SC-SC سینگل مود سیمپلکس

قیمت 1,500,000 ريال

تعداد موجودی 10

پچ کورد فیبر نوری SC-SC سینگل مود داپلکس

قیمت 980,000 ريال

تعداد موجودی 10

پچ کورد فیبر نوری ST-ST مالتی مود داپلکس

قیمت 3,900,000 ريال

تعداد موجودی 10

پچ کورد فیبر نوری ST-SC مالتی مود داپلکس

قیمت 3,900,000 ريال

تعداد موجودی 10

پچ کورد لگراند CAT6 SFTP

قیمت 250,000 ريال

تعداد موجودی 10

 پچ کورد لگراند CAT6 UTP

نیم متری موجود است برای سفارش سایر متر ها تماس حاصل فرمایید

قیمت 200,000 ريال

تعداد موجودی 10